Journal of Cancer Prevention

eISSN 2288-3657
pISSN 2288-3649

Cited by CrossRef (3)

  1. Chengwen He, Zhiyong Liu, Yanan Pang, Yin Jia, Qin Qin, Ruijiao Kong, Hui Zhang, Shanrong Liu. A 66 amino acid micro-peptide encoded by long non-coding RNA RP11-119F7.5 was identified in hepatocellular carcinoma. 2022;Publish Ahead of Print
    https://doi.org/10.1097/JBR.0000000000000132
  2. Yixiu Yu, Jiamei Niu, Xingwei Zhang, Xue Wang, Hongquan Song, Yingqun Liu, Xiaohui Jiao, Fuyang Chen. Identification and Validation of HOTAIRM1 as a Novel Biomarker for Oral Squamous Cell Carcinoma. Front. Bioeng. Biotechnol. 2022;9
    https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.798584
  3. Nayoung Kim. Sex/Gender-Specific Medicine in the Gastrointestinal Diseases. 2022.
    https://doi.org/10.1007/978-981-19-0120-1_10
© Korean Society of Cancer Prevention. / Powered by INFOrang Co., Ltd