Journal of Cancer Prevention

eISSN 2288-3657
pISSN 2288-3649

Cited by CrossRef (7)

 1. Seyed Mostafa Parizadeh, Reza Jafarzadeh-Esfehani, Amir Avan, Maryam Ghandehari, Fatemeh Goldani, Seyed Mohammadreza Parizadeh. The Prognostic and Predictive Value of microRNAs in Patients with H. pylori-positive Gastric Cancer. CPD 2019;24:4639
  https://doi.org/10.2174/1381612825666190110144254
 2. Jian Zhang, Jiamin Wei, Zhixiong Wang, Yun Feng, Zhewei Wei, Xun Hou, Jianbo Xu, Yulong He, Dongjie Yang. Transcriptome hallmarks in Helicobacter pylori infection influence gastric cancer and MALT lymphoma. Epigenomics 2020;12:661
  https://doi.org/10.2217/epi-2019-0152
 3. Ruiling Chen, Gangyang Wang, Ying Zheng, Yingqi Hua, Zhengdong Cai. Drug resistanceā€related microRNAs in osteosarcoma: Translating basic evidence into therapeutic strategies. J Cell Mol Med 2019;23:2280
  https://doi.org/10.1111/jcmm.14064
 4. Alice Blosse, Michael Levy, Cyrielle Robe, Cathy Staedel, Christiane Copie-Bergman, Philippe Lehours. Deregulation of miRNA in Helicobacter pylori-Induced Gastric MALT Lymphoma: From Mice to Human. JCM 2019;8:845
  https://doi.org/10.3390/jcm8060845
 5. Suneesh Kumar Pachathundikandi, Nicole Blaser, Steffen Backert. Molecular Mechanisms of Inflammation: Induction, Resolution and Escape by Helicobacter pylori. 2019.
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-15138-6_11
 6. Soudeh Ghafouri-Fard, Reza Vafaee, Hamed Shoorei, Mohammad Taheri. MicroRNAs in gastric cancer: Biomarkers and therapeutic targets. Gene 2020;757:144937
  https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.144937
 7. Jung Won Lee, Nayoung Kim, Yong Jae Kwon, Hye Seung Lee. Changes in the Clinical and Pathological Characteristics of Gastric Cancer during the Last 16 Years: A Study of a Single Institution in Korea. Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res 2019;19:120
  https://doi.org/10.7704/kjhugr.2019.19.2.120