Journal of Cancer Prevention : pISSN 2288-3649 / eISSN 2288-3657

Cited by CrossRef (1)

  1. Mao-lin Wan, Yu Wang, Zhi Zeng, Bo Deng, Bi-sheng Zhu, Ting Cao, Yu-kun Li, Jiao Xiao, Qi Han, Qing Wu. Colorectal cancer (CRC) as a multifactorial disease and its causal correlations with multiple signaling pathways. 2020;40
    https://doi.org/10.1042/BSR20200265